ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

  

Hatályba lépés ideje: 2019.01.01.

 

 

 

Bevezetés:

 

Legyen kedves gondosan elolvasni Általános szerződési feltételeinket, hiszen Ön rendelése leadásával elfogadja Cégünk Általános szerződési feltételeit!

Amennyiben webshopunk használatával, a vásárlás folyamatával, termékeinkkel vagy Általános szerződési feltételeinkkel kapcsolatos kérdése van, felveheti Cégünkkel a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeken:

 

 

 

Cégünk adatai:

 

Cég neve: Klekszen Roland E. V.

 

Székhelye: 5000 Szolnok, Tompa Mihály utca 21. 4/4.

 

Postacíme:5000 Szolnok, Tompa Mihály utca 21. 4/4.

 

Adószáma: 55948904-1-36

 

Nyilvántartásba vevő hatóság neve: Szolnoki Törvényszéki Cégbíróság

 

Cég bankszámlaszáma: 11745004-24515601

 

 

 

Képviselő neve: Klekszen Roland

 

Honlap címe: www.kontrollingrendszerek.hu

 

E-mail cím: kapcsolat@kontrollingrendszerek.hu

 

Telefonszám: +36 30/514-12-11

 

 

 

Tárhelyszolgáltató adatai: Rackhost Zrt.: 6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 41

 

 

 

Fogalmak:

 

Felek: Eladó és Fogyasztó/Vállalkozás együttesen

 

Fogyasztó: gazdasági tevékenysége, illetve szakmája körén kívül eljáró nagykorú, 18. életévét betöltött természetes személy

 

Fogyasztói szerződés: szerződés, melynek egyik alanya Fogyasztónak minősül

 

Jótállás: a Fogyasztói szerződés esetében a Polgári Törvénykönyv szerint

 

 • jogszabályi kötelezettségen túlmutató, illetve önként, a szerződés megfelelő teljesítéséért vállalt jótállás
 • kötelező jótállás, mely jogszabályon alapul

 

Szerződés: Eladó és Fogyasztó/Vállalkozás között a webshop és e-mail felhasználásával történő adásvételi szerződés megkötése

 

Távollévők között kötött szerződés: a szerződés tárgyát képező termék megvásárlására vagy szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés, amely a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül, távollévők közti kommunikációs eszköz alkalmazásával, távértékesítési rendszer keretein belül kerül megkötésre

 

Távollévők közti kommunikációs eszköz: a felek távollétében szerződési nyilatkozat megtételére alkalmas eszköz, pl. internetes hozzáférést biztosító eszköz, nyomtatvány, katalógus, telefon

 

Termék: webshopunk árukészletében lévő, eladásra szánt, birtokba vehető, Szerződés tárgyát képező, forgalomképes ingóság

 

Vállalkozás: gazdasági tevékenysége, illetve szakmája körében eljáró személy

 

Webshop: webshopunk, melyen a szerződéskötés megvalósul

 

 

 

Vonatkozó jogszabályok:

 

 • évi CLV. törvény a Fogyasztóvédelemről
 • évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
 • évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
 • évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
 • 45/2014. (II.26.) kormányrendelet a Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
 • Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete (2016.04.27.) a természetes személyek személyes adatainak kezeléséről és védelméről, továbbá ezen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet, azaz az általános adatvédelmi rendelet hatályon kívül helyezéséről
 • Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2018/302. rendelete (2018.02.28.) a belső piacon belül a Fogyasztó állampolgársága, lakó/letelepedési helye alapján való indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394. rendelete, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról

 

 

 

ÁSZF hatálya és elfogadása:

 

A vonatkozó jogszabályok mellett a megkötésre kerülő szerződés tartalmát Általános szerződési feltételeink is szabályozzák. Ennek keretein belül összefoglaljuk az Önt és minket megillető jogokat, kötelezettségeket, a szerződéskötés feltételeit, a fizetési, illetve szállítási feltételeket, a határidőket, a felelősséggel kapcsolatos szabályokat, továbbá az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

 

Ön rendelése leadásával elfogadja Cégünk Általános szerződési feltételeit, mely a megkötésre kerülő szerződéshez tartozik.

 

 

 

Szerződés nyelve és formája:

 

A szerződés nyelve magyar.

 

A szerződés a megrendelés leadásával jön létre, Általános szerződési feltételeink elfogadásával.

 

 

 

Árak:

 

Az árak forintban értendők. Cégünk árai az ÁFÁ-t tartalmazzák. Fenntartjuk az árváltoztatás jogát.

 

 

 

Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek:

 

A Fogyasztó a terméket, illetőleg Cégünk tevékenységét illető kifogásait a következő elérhetőségeinken juttathatja el hozzánk:

 

 • E-mail cím: kapcsolat@kontrollingrendszerek.hu
 • Telefonszám: +36 30/514-12-11

 

 

 

A Fogyasztó elsősorban írásban, egyes esetekben azonban szóban is közölheti Cégünkkel panaszát. A panasz vonatkozhat a Cégünk részéről eljáró személy viselkedésére, munkájára, esetleg mulasztására, mely a termék forgalmazásával, értékesítésével közvetlen kapcsolatban áll.

 

A szóbeli panaszt Cégünk haladéktalanul kivizsgálja és lehetőség szerint megoldja. Amennyiben a Fogyasztó nem ért egyet a panasz kezelésével vagy a panasz haladéktalan kivizsgálása nem lehetséges, Cégünk a panaszról és azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, melynek másolati példányát eljuttatja a Fogyasztó részére (személyes jelenlét esetén helyben átadja). E-mailen érkezett panasz esetében 30 napon belül a válasszal együtt megküldi a Fogyasztó részére. Az írásbeli panaszt Cégünk a beérkezéstől számított 30 napon belül írásban megválaszolja. A panasz elutasítása esetén Cégünk álláspontját köteles megindokolni. Cégünk köteles a panaszt egyedi azonosítószámmal ellátni – telefonon, illetve egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás útján közölt szóbeli panasz esetén.

 

Tartalmaznia kell a panaszról felvett jegyzőkönyvnek:

 

 • Panasz eljuttatásának helyét, módját, idejét
 • Fogyasztó nevét, lakcímét, elérhetőségét
 • Fogyasztói panasz részletes leírását, továbbá a dokumentumok, iratok, bizonyítékok jegyzékét
 • Cégünk nyilatkozatát a Fogyasztói panaszt érintő álláspontjáról, ha annak haladéktalan kivizsgálása megoldható
 • Jegyzőkönyv felvételének helyét és idejét
 • Jegyzőkönyvet felvevő személy- és a Fogyasztó aláírását – ez utóbbit abban az esetben, amennyiben személyes jelenléttel történik a szóbeli panasz közlése
 • A panasz egyedi azonosítószámát – telefonon, illetve egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás útján közölt szóbeli panasz esetén

 

Cégünk a panaszról felvett jegyzőkönyvet és válaszunk másolati példányát 5 évig megőrzi, ellenőrző hatóság kérésére bemutatja.

 

Cégünk a Fogyasztót írásban tájékoztatja, amennyiben a panaszt elutasítja, hogy panaszával mely hatóság vagy Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. Tartalmazza a tájékoztatás az illetékes hatóság és a Fogyasztó lakóhelye/tartózkodási helye szerinti Békéltető Testület székhelyét, levelezési címét, elérhetőségeit (weboldal, e-mail, telefonszám), valamint Cégünk Fogyasztói jogvita rendezése céljából történő Békéltető Testületi eljárás igénybevételével kapcsolatos álláspontját.

 

Abban az esetben, ha Cégünk és a Fogyasztó közti jogvita tárgyalások útján sem rendeződik, további jogérvényesítési lehetőségekkel élhet a Fogyasztó:

 

Fogyasztóvédelmi Hatósági eljárás:

 

A Fogyasztói jogok megsértése esetén a Fogyasztó jogosult panaszt tenni a lakóhelye szerint illetékes Fogyasztóvédelmi Hatóságnál. A hatóság dönt a Fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról a panasz elbírálását követően. Az elsőfokú hatósági feladatokat a járási hivatalok látják el. Elérhetőségük: http://jarasinfo.gov.hu/

 

 

 

Bírósági eljárás:

 

A Fogyasztó polgári eljárás keretein belül jogosult a jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

 

 

 

Békéltető Testületi eljárás:

 

Jogosult a lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez fordulni, ha Fogyasztói panaszát elutasítjuk. Az eljárás megindításának feltétele, hogy a Fogyasztó Cégünkkel közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

 

A Békéltető Testületi eljárásban Cégünket együttműködési kötelezettség terheli. Ez alapján Cégünk köteles a Békéltető Testület felhívására válasziratot megküldeni, valamint a Békéltető Testület előtti meghallgatáson megjelenni és egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani.

 

Ha Cégünk székhelye/telephelye a területileg illetékes Békéltető Testületet működtető kamara szerinti megyén kívül található, Cégünk együttműködési kötelezettsége a Fogyasztói igény megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

 

Amennyiben fenti együttműködési kötelezettségünknek nem teszünk eleget, a Fogyasztóvédelmi Hatóság hatáskörébe kerül az ügy, mely szerint a cégek jogsértő magatartásakor kötelező bírságkiszabás van érvényben, ettől eltekinteni nem lehet.

 

A bírság összege kis- és középvállalkozás számára 15.000 – 500.000 Ft-ig, 100 millió Ft feletti éves nettó árbevétellel rendelkező nagyvállalat számára pedig 15.000 Ft-tól a vállalat éves nettó árbevételének 5%-áig, legfeljebb 500 millió Ft-ig terjedhet.

 

A Fogyasztó kérelmezheti a Békéltető Testületi eljárás megindítását. A kérelmet írásban (levél, fax, távirat útján, illetve a Békéltető Testület weboldalán, elektronikus formában), a Békéltető Testület elnökéhez szükséges eljuttatni.

 

Tartalmaznia kell a kérelemnek:

 

 • Fogyasztó nevét, lakóhelyét/tartózkodási helyét, elérhetőségét
 • Fogyasztói jogvitával érintett cég nevét, székhelyét/telephelyét
 • Fogyasztó álláspontját és az azzal kapcsolatos bizonyítékokat, tényeket
 • Fogyasztó nyilatkozatát, hogy megkísérelte a vitás ügy rendezését közvetlenül az érintett vállalkozással
 • Fogyasztó nyilatkozatát, hogy más Békéltető Testületi eljárást nem kezdeményezett az ügyben, nem indított közvetítői eljárást, keresetlevelet nem adott be, fizetési meghagyás kibocsátására irányuló kérelmet nem terjesztett elő
 • Testület döntésére irányuló indítványt
 • Fogyasztó aláírását
 • Amennyiben a Fogyasztó az illetékes Békéltető Testület helyett más testületi illetékességet kérelmezett, annak megjelölését

 

Mindenképpen csatolni szükséges a kérelemhez azon okiratot vagy másolatát, mely tartalmára bizonyítékként hivatkozik a Fogyasztó (a cég panaszt elutasító írásbeli nyilatkozatát, ha ez nem áll rendelkezésre, akkor a Fogyasztó által birtokolt írásos bizonyítékokat az egyeztetés megkísérléséről).

 

Amennyiben meghatalmazott jár el a panasz ügyében, a kérelemhez mellékelni szükséges a Fogyasztó által kiadott meghatalmazást.

 

További információ a Békéltető Testületekről: http://www.bekeltetes.hu

 

További információ a területileg illetékes Békéltető Testületekről:
https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

 

 

 

A területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

 

 

 

Baranya Megyei Békéltető Testület

 

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.

 

Telefonszám: 06-72 507-154

 

Fax: 06-72 507-152

 

E-mail cím: abeck@pbkik.humbonyar@pbkik.hu

 

 

 

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

 

Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

 

Telefonszám: 06-76 501-500, 06-76 501-525, 06-76 501-523

 

Fax: 06-76 501-538

 

E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.humariann.matyus@bkmkik.hu

 

Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

 

 

 

Békés Megyei Békéltető Testület

 

Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

 

Telefonszám: 06-66 324-976

 

Fax: 06-66 324-976

 

E-mail cím: eva.toth@bmkik.hu

 

 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

 

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

 

Telefonszám:06-46 501-091, 06-46 501-870

 

Fax: 06-46 501-099

 

E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu

 

 

 

Budapesti Békéltető Testület

 

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

 

Telefonszám: 06-1 488-2131

 

Fax: 06-1 488-2186

 

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

 

 

Csongrád Megyei Békéltető Testület

 

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

 

Telefonszám: 06-62 554-250/118

 

Fax: 06-62 426-149

 

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu

 

 

 

Fejér Megyei Békéltető Testület

 

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

 

Telefonszám:06-22 510-310

 

Fax: 06-22 510-312

 

E-mail cím: fmkik@fmkik.hu

 

 

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

 

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

 

Telefonszám: 06-96 520-217

 

Fax: 06-96 520-218

 

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

 

 

 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

 

Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.

 

Telefonszám: 06-52 500-710

 

Fax: 06-52 500-720

 

E-mail cím: korosi.vanda@hbkik.hu

 

 

 

Heves Megyei Békéltető Testület

 

Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.

 

Telefonszám: 06-36 429-612

 

Fax: 06-36 323-615

 

E-mail cím: hkik@hkik.hu

 


Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

 

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.

 

Telefonszám: 06-56 510-621, 06-20 373-2570

 

Fax: 06-56 510-628

 

E-mail cím: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

 

 

 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

 

Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

 

Telefonszám: 06-34 513-027

 

Fax: 06-34 316-259

 

E-mail cím: szilvi@kemkik.hu

 

 

 

Nógrád Megyei Békéltető Testület

 

Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.

 

Telefonszám: 06-32 520-860

 

Fax: 06-32 520-862

 

E-mail cím: nkik@nkik.hu

 

 

 

Pest Megyei Békéltető Testület

 

Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.

 

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81.

 

Telefonszám: 06-1 269-0703

 

Fax: 06-1 474-7921

 

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

 

 

 

Somogy Megyei Békéltető Testület

 

Cím: 7400 Kaposvár, Anna u. 6.

 

Telefonszám: 06-82 501-026

 

Fax: 06-82 501-046

 

E-mail cím: skik@skik.hu

 

 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

 

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

 

Telefonszám: 06-42 311-544

 

Fax: 06-42 311-750

 

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

 

 

 

Tolna Megyei Békéltető Testület

 

Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet

 

Telefonszám: 06-74 411-661

 

Fax: 06-74 411-456

 

E-mail cím: kamara@tmkik.hu

 

 

 

Vas Megyei Békéltető Testület

 

Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

 

Telefonszám: 06-94 312-356

 

Fax: 06-94 316-936

 

E-mail cím: vmkik@vmkik.hu

 

 

 

Veszprém Megyei Békéltető Testület

 

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.

 

Telefonszám: 06-88 429-008

 

Fax: 06-88 412-150

 

E-mail cím: bekelteto@veszpremikamara.hu

 

 

 

Zala Megyei Békéltető Testület

 

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.

 

Telefonszám: 06-92 550-513

 

Fax: 06-92 550-525

 

E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

 

 

 

Online vitarendezési platform:

 

Az Európai Bizottság által létrehozott weboldalon, Fogyasztói regisztrációt követően, az oldalon található kérelem kitöltésével a Fogyasztó rendezheti az online vásárlással kapcsolatos jogvitáit bírósági eljárás indítása nélkül. Ez is egy módja a távolsági korlátok nélküli Fogyasztói jogérvényesítésnek.

 

Ön panaszt tehet az online vásárolt termékkel/szolgáltatással kapcsolatban.

 

Önnek és az Ön által bepanaszolt cégnek lehetősége van ezen az online vitarendezési platformon együtt kiválasztani, hogy mely vitarendezési testületet bízzák meg a panasz kezelésével.

Az online vitarendezési platform a következő weboldalon érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

 

 

Hírlevélre történő feliratkozás:

Az Adatkezelő honlapján a felhasználónak lehetősége van hírlevére történő feliratkozásra. Az Adatkezelő olyan felhasználók részére küld hírlevelet, akik a honlapon ahhoz önkéntes hozzájárulásukat adják. A hírlevél az Adatkezelő működésével, szolgáltatásaival, és termékeivel kapcsolatos ajánlatokat, információkat, kedvezmény kuponokat tartalmazhat. A hírlevél gyakorisága havonta 1 – 2 alkalommal esedékes. A felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevélről.

 

 

Szerzői jogok:

 

Weboldalunk szerzői műnek minősül a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 1. § (1) bekezdése értelmében, szerzői jogi védelem alatt áll minden egyes része. Tilos a weboldalunkon található képek, szövegek, szoftveres, illetve grafikai programok engedély nélküli használata, továbbá a weboldalunkat módosító, kártékony alkalmazások használata, ugyanezen törvény 16. § (1) bekezdése szerint. Felhívjuk figyelmét, hogy weboldalunkról, valamint adatbázisunkból történő anyagok, képek, videók, szövegek átvételére kizárólag a jogtulajdonos (XY Kft.) írásos hozzájárulása esetén van lehetőség, forrásmegjelölés feltüntetése mellett.

 

 

 

Részleges érvénytelenség és magatartási kódex:

 

Abban az esetben, ha az Általános szerződési feltételeink egy pontja jogilag hiányos/hatálytalan lenne, arra a részre a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. A szerződés többi része továbbra is érvényes.

 

Cégünknek a Fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe nincsen.

 

 

 

Műszaki védelmi intézkedések és digitális adattartalom működése:

 

A szerverek, melyek a weboldalunkon megjelenő adatokat biztosítják, 99,9%/év feletti elérhetőséggel rendelkeznek. A teljes adattartalmat folyamatosan mentjük, rendszeres időközönként, ha gond adódna, úgy az eredeti adatok visszaállíthatók. Az adatok, melyek weboldalunkon megjelennek, MySQL, illetve MSSQL adatbázisban kerülnek tárolásra. Ezen adatokat érzékeny mivoltukból adódóan megfelelő erősségű titkosítással tároljuk, kódolásukhoz pedig hardveres támogatást használunk, mely processzorba van építve.

 

 

 

Termékek tulajdonságai:

 

Weboldalunkon az értékesítésre szánt termékek tulajdonságairól az adott termék oldalán található leírás szolgáltat információt.

 

 

 

Adatbeviteli hibák javítása és felelősség az adatok valóságáért:

 

A megrendelés folyamata során, a rendelés megerősítése előtt adott a lehetőség az Ön által megadott adatok módosítására, javítására. Az Ön által megadott adatok pontosságáért Ön felelős. Ezen adatok alapján állítjuk ki a számlát, a szállítási címként megjelölt címre kézbesítjük a terméke(ke)t. Rendelése leadásával Ön tudomásul veszi, hogy Cégünk jogosult az Ön által hibásan megadott adatokból eredő károk, költségek Ön részére történő áthárítására. Cégünk a hibás adatbevitel miatt való teljesítésért kizárja felelősségét. Az elírt e-mail cím vagy postafiókja telítettsége következtében a visszaigazolás kézbesíthetetlennek minősül, ezáltal a szerződés megvalósulását (meg)akadályozhatja.

 

 

 

Eljárás Hibás ár esetén:

 

Cégünk kizárja felelősségét a minden gondossága ellenére, továbbá az informatikai rendszer meghibásodásából eredő, nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árért.

 

Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:

 

 • 0 Ft
 • Kedvezményt helytelenül feltüntető ár (pl.: Termék eredeti ára: 3.000 Ft, kedvezmény: 20%, kedvezményes ár: 500 Ft, hiszen ebben az esetben a helyes árnak 2.400 Ft-nak kellene lennie helyesen)

 

Amennyiben hibás ár került feltüntetésre, Cégünk tájékoztatja Önt az esetről és felkínálja a termék helyes áron való megvételének lehetőségét, így az Ön döntése értelmében vagy megrendeli a helyes áron a terméket vagy következmények nélkül elállhat a vásárlástól.

 

 

 

Rendelés és vásárlás menete:

 

A webáruházban biztonságosan a megszokott online szokásoknak megfelelően vásárolhat a vásárló. A megjelenített termékek kizárólag a honlapon (Webáruház) keresztül, online rendelhetők meg a termék jellegétől függően elektronikus kézbesítéssel vagy futár által történő házhozszállítással a megrendelő, vagy meghatalmazottja általi átvétellel. Internetes vállalkozásként személyes átvételre vagy személyes igénybevételre csak speciális esetben van lehetőség előre egyeztetett időpontban.

 

A honlapon megjelenített árakat a vállalkozás alanyi adómentes formájából adódóan (kisadózó) egyéb költségek (ÁFA) nem terhelik, azok fizetendő végösszegek. Azonban nem tartalmazzák a házhozszállítás díját (amennyiben van), amely külön kerül felszámításra a Webáruházban, illetve a terméklapon feltüntetett szállítási árakon.

 

A rendelés leadásához, fizetéshez és a teljesítéshez a Vásárló részéről elengedhetetlen a pontos és valóságnak megfelelő vásárlási adatok megadása. Mivel a kézbesítés és számlázás feltétele a pontos és hiánytalan megrendelő adatok megadása ezért ez a vásárló kizárólagos felelőssége. A Webáruház (Üzemeltető) nem vállal felelősséget a pontatlan vagy hiányosan kitöltött megrendelési adatokból eredő kellemetlenségek vagy esetleges anyagi károk miatt.

 

A Vásárló a Webáruházban található és megvásárolható termékek és szolgáltatások közül választhat. A felsorolt termékek esetében megtekinthető a termékek leírása, ára, és tulajdonságai. A leírt termék adatok és jellemzők a gyártó, illetve a forgalmazó által közzétett adatok, akik fenntartják a változtatás jogát. Ezért a közölt termékadatokért felelősséget az Webáruháznak (Üzemeltető) nem áll módjában vállalni. Amennyiben a terméklapon a közöltnél részletesebb információra van szükség, úgy elektronikus úton, a weboldalon keresztül lehet felvenni a kapcsolatot.

 

A termékeket a Vásárló a virtuális kosárba helyezheti bejelentkezés nélkül is azonban megrendelés előtt a regisztrált Vásárlónak be kell lépnie a rendszerbe. Bejelentkezést csak abban az esetben tudja megtenni, ha regisztrálja magát a honlapon a regisztráció menüpont alatt. Ha regisztrált vásárló, de elfelejtette jelszavát, használja a jelszó emlékeztetőt. Kijelentkezni a kilépés gombbal lehet, amely segítségével elhagyhatja az áruházat.

 

A nem regisztrált Vásárló esetében történő regisztráció nélküli vásárláskor a vásárlónak nincs lehetősége a vásárlás után a weboldalon keresztül szerkeszteni, módosítani adatait, illetve ebből adódóan nem lehetséges megrendelése állapotát saját fiókban figyelemmel kísérni. Ilyen esetben a tájékoztatás email formájában történik.

 

A vásárlói kosár tartalma a kosár menüpont (kosár ikon) segítségével ellenőrizhető és szerkeszthető. Ha minden rendben van és megrendelés, fizetés mellett dönt akkor a pénztár folyamattal véglegesítheti a megrendelését. A véglegesített rendelést a megadott e-mail címére küldjük egy automatikus visszaigazolásként, amely tartalmazza megrendelése adatait és állapotát. Amennyiben nem érkezik ilyen levél, ellenőrizni kell a levélszemét mappát.

 

Miután elvégeztük a megrendelés feldolgozását a megadott e-mail címen értesítés történik 24 órán belül. A különböző megrendelésék külön folyamatok a megrendelés lezárásáig aok nem vonhatók össze. A honlapon a regisztrált Vásárló megtalálhatja az összes eddigi leadott megrendelését és azok állapotát.

 

 

Fizetési módok:

Paylike :

 

Bankkártyával történő online előre fizetés megrendeléskor a VISA | Mastercard | Maestro típusú érvényes bankkártyák tulajdonosai számára lehetséges. A bankkártyás fizetés biztonságos és hitelesített technológán alapul a szolgáltató (Paylike – Paylike ApS . P. O. Pedersensvej 14, Aarhus, Dánia) szerverén keresztül. A bankkártyás fizetés díjtalan és a Webáruház részéről nem történik további költség felszámítása.

 Banki előre utalással történő fizetés: 

Amennyiben visszaigazoltuk a megrendelést a visszaigazoló e-mailben, vagy a rendelés leadása után elektronikusan kiküldött díjbekérőn megtalálja a bankszámlaszámot és a hivatkozási számot, amelyet fel kell tüntetni az átutalás közlemény rovatában. Amennyiben az átutalt összeget jóváírják a bankszámlánkon, ezt követően adható át szállításra a termék. Nem beazonosítható utalás esetén a megrendelés érvényét veszti és az összeg visszautalásra kerül amennyiben rendelkezésre állnak a tranzakcióhoz szükséges adatok, amely a megrendelő felelőssége.

PayPal számlával történő előre fizetés: PayPal számlával rendelkező ügyfeleink PayPal egyenlegükről is kiegyenlíthetik megrendelésük számláját a rendelés leadásakor.

A Vásárló tudomásúl veszi, hogy az elektronikusan kiállított e-számlát az Üzemeltető elektronikus formában kézbesít és teszi elérhetővé, letölthetővé a Vásárló rendeléskor megadott email címére való kézbesítéssel, valamint a vásárló számla fiókjában hitelesített PDF formátumban, zárt felhőrendszerben.

Az elektronikus számla (e-számla) adóigazgatási azonosításra alkalmas és a jogszabályi előírásoknak, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal követelményeinek minden tekintetben megfelelő elektronikus úton kibocsátott számviteli bizonylat. Az elektronikus számla hiteles bizonylat, amely digitális aláírást tartalmaz és igazolja az adófizetéssel összefüggő kötelezettségek és jogok meglétét. Az elektronikus úton kibocsátott számla bizonylatot a vonatkozó jogszabályok szerint elektronikus formában szükséges megőrizni.

További információk az elektronikus számlákról:
http://www.nav.gov.hu/nav/ado/afa080101_hatalyos/elektronikus_szamla.html

A honlapon feltüntetett termékek árai forintban (HUF) értendők. Alanyi adómentes vállalkozásként (KATA) a számla végösszege nem tartalmaz ÁFA terhet.

Az előreutalásos, előre fizetéses megrendelések esetében a megrendelés leadása után 5 munkanapon belül esedékes az átutalás. Az 5 nap eltelte után, amennyiben az összeg nem íródott jóvá a Webáruház (Üzemeltető) jogosult az adás-vételtől, illetve szerződéstől a felhasználó értesítése nélkül elállni.

A megrendelt termékek tulajdonjoga a termék átvételekor száll át a Vásárlóra, amennyiben annak vételárát hiánytalanul megfizette.

A fizetendő végösszeg minden költséget tartalmaz (ha van szállítási költség, azt is), és további költségek nem terhelik a vásárlót.

A webáruház árváltozás jogát előzetes bejelentés nélkül fenntartja. A mindenkor aktuális termékárakat a webshopban tekintheti meg a látogató.

 Átvételi módok:

 

 E-mail-ban való letölthető link:

 

A terméket a fizetés követően küldjük el önnek e-mail-ben letölthető formátumban.

 

 Teljesítési határidő:

A teljesítési határidő a megrendelést leadó oldalon található. Az ezen határidőtől való eltérést jelezzük minden esetben e-mailben vagy telefonon.

Jogfenntartás és kikötés:

 

Ha Ön korábban rendelt tőlünk terméket, de azt kiszállításkor nem vette át, Cégünk abban az esetben vállalja a megrendelés teljesítését, amennyiben a vételár és szállítási költség előre megfizetésre kerül.

 

Cégünk visszatarthatja a csomag átadását, amíg meggyőződünk a termék vételárának sikeres kifizetésének megtörténtéről online fizetés esetén. Ha a termék árát nem egyenlítette ki teljes mértékben, Cégünk felhívja a Fogyasztó figyelmét a vételár kiegészítésére.

 

Fogyasztói tájékoztató a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján:

 

Tájékoztatás a Fogyasztót megillető elállási jogról:

 

Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja alapján kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása, üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, ennek értelmében jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállás jogával!

 

A Fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § alapján indokolás nélküli elállási jog illet meg. A Fogyasztó gyakorolhatja elállási jogát a termék adásvételére irányuló szerződés esetén a termék átvételének napjától számított 14 napos határidőn belül.

 

A Fogyasztó elállási jogát gyakorolhatja a szerződés megkötésének és a termék átvételének napja közti időszakban is.

 

Amennyiben a szerződés megkötésére a Fogyasztó tett ajánlatot, megilleti őt a szerződés megkötése előtt az ajánlat visszavonásának joga, mely megszünteti a szerződés megkötésére irányuló ajánlati kötöttséget.

 

 

 

Elállási nyilatkozat, Fogyasztó elállási és felmondási joga:

 

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát a Fogyasztó az erre vonatkozó nyilatkozata útján gyakorolhatja.

 

 

 

Fogyasztói elállási nyilatkozat érvényessége:

 

Határidőben érvényesítettnek tekintjük az elállási jogot, amennyiben a Fogyasztó nyilatkozatát határidőn (14 napon) belül elküldi részünkre.

 

A Fogyasztót terheli a bizonyítás, miszerint elállási jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

 

Cégünk a Fogyasztó elállási nyilatkozatának beérkezése után elektronikusan visszaigazolja a Fogyasztó számára az elállási jog gyakorlásának tényét, illetve tudomásul vételét.

 

 

 

Cégünk kötelezettsége a Fogyasztó elállása esetén:

 

 

 

Cégünk visszatérítési kötelezettsége:

 

Ha a Fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. § alapján eláll a szerződéstől, Cégünk az elállásról történő tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztó által megfizetett teljes összeget, a teljesítéssel összefüggő költségeket is beleértve, mint a szállítási díj. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezen rendelkezés nem vonatkozik a szokásos, kevésbé költséges szállítási módtól eltérő szállítási mód választásával okozott többletköltségekre.

 

 

 

Cégünk visszatérítési kötelezettségének módja:

 

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. § alapján történő elállás/felmondás esetén Cégünk a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyezően téríti vissza. A Fogyasztó jóváhagyása esetén Cégünk a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, azonban a Fogyasztót ebből adódó többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan megadott bankszámlaszám vagy postacím miatti késedelem folytán Cégünket nem terheli felelősség.

 

 

 

Többletköltségek:

 

Ha a Fogyasztó a szokásos, kevésbé költséges szállítási módtól eltérő szállítási módot választ, Cégünk nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltséget. Ilyenkor visszatérítési kötelezettségünk a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn.

 

 

 

Visszatartási jog:

 

Cégünk visszatarthatja a Fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a Fogyasztó vissza nem küldte a terméket vagy egyértelműen nem igazolta, hogy visszaküldte. 

 

 

Fogyasztó kötelezettségei elállása/felmondása esetén:

 

 

 

Termék visszaszolgáltatása:

 

Ha a Fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. § alapján eláll a szerződéstől, a terméket haladéktalanul, legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül köteles visszaküldeni vagy Cégünk által a termék átvételére jogosult személynek átadni. Határidőben teljesítettnek minősül a visszaküldés, ha a Fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

 

 

 

Termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek viselése:

 

A termék visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. A terméket Cégünk címére szükséges visszaküldeni. Ha a Fogyasztó a szerződést a teljesítés megkezdése után mondja fel, a felmondás vállalkozással való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat köteles Cégünk számára megfizetni. A Fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Ha a Fogyasztó bizonyítja, hogy az így megállapított összeg túl magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. Utánvéttel, illetve portósan feladott csomagokat nem fogadunk el.

 

 

 

Fogyasztó felelőssége az értékcsökkenésért:

 

A Fogyasztó felel a termék jellegének, tulajdonságának, működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból, jelen esetben étel ital fogyasztásából eredő értékcsökkenésért.

 

 

 

Elállási jog a következő esetekben nem gyakorolható:

 

Felhívjuk figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben:

 

  Záradék:

  Amennyiben a Felhasználó nem ért egyet jelen ÁSZF bármely pontjával, kérjük ne adjon le megrendelést és ne használja weboldalunkat.

  Jelen ÁSZF a www.kontrollingrendszerek.hu weboldalon való közzétételével és annak idejében lép hatályba. Az ÁSZF megváltoztatására az Üzemeltető egyoldalúan jogosult a felek előzetes értesítése nélkül is, amennyiben ezt jogi vagy egyéb szabályozások, üzemeltetői, működési adatok módosulása indokolttá teszi.

  A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jog az irányadó jog, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, továbbá a 2001. évi CVIII. törvény (elektronikus kereskedelmi szolgáltatások), és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet rendelkezéseire, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. („Infotv.”) vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

  A Webáruház oldalainak böngészésével, valamint a Felhasználó megrendelésének rögzítésével elfogadja a www.kontrollingrendszerek.hu általános szerződési feltételeit, továbbá adatkezelési irányelveit (Adatvédelmi tájékoztó).

  Jogvita esetén az Üzemeltető székhelye szerinti Jász-Nagykun-Szolnoki Cégbíróság, mint illetékes eljáró bíróság.

  A hatályos ÁSZF-et az Üzemeltető (Vállalkozás) mindenkor a www.kontrollingrendszerek.hu honlapján teszi közzé.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Küldjön nekem üzenetet!

  7 + 2 =

  Kapcsolat

  telefon

  (53)-699-9137

  Levelezési cím

  5000 Szolnok, Lána utca 69 

  © 2020 Kleszken Roland egyéni vállalkozó. Minden jog fenntartva.
  A weboldalt a WebInk készítette